Paddenstoelen poeder of extract

Wanneer je voor het eerst de wereld van de medicinale paddenstoelen begint te bestuderen, kan het soms een beetje overweldigend aanvoelen, omdat er gewoon zoveel informatie is. Vooral als het gaat om de methode waarin de paddenstoelen zijn ” voorbereid ” of het nu poeder, extract of een tinctuur is.

Gaan wij hier graag wat dieper op in om iets meer uitleg te geven over de verschillende vormen van inname, maar ook waarom wij zijn begonnen met poeder in plaats van extract.

Allereerst is het goed om te weten of je het vruchtlichaam of het mycelium gedeelte van de paddestoel gebruikt, maar ook dat beide geneeskrachtige eigenschappen bevatten. Het vruchtlichaam (het deel dat wij gebruiken voor onze poeders) is het deel dat we zien wanneer de paddestoel boven aardoppervlak komt, vandaar de term vruchtlichaam, net als een appel aan de appelboom groeit. Het mycelium zijn de wortels van de schimmel en het belangrijkste organisme achter een paddestoel, die het vruchtlichaam alle voedingsstoffen geven en daarom een ​​waardevol voedsel of medicijn voor ons mensen maken.

Paddenstoelen poeder

Bij het zoeken naar een meer holistische en natuurlijke alledaagse aanpak, is paddenstoelen poeder absoluut een product om te overwegen.
De voedingswaarde van poeder is hoger dan in extracten. De componenten en vezels blijven relatief onveranderd wanneer ze aan de lucht worden gedroogd; Dit komt omdat het droogproces plaatsvindt bij gecontroleerde temperaturen, lager dan 40 ° C. Door dit proces bevatten poeders meer vezels, vitamines en mineralen dan extracten. Consistentie is de sleutel bij dit prachtige product.

Paddenstoel Extract

Paddenstoelen extracten kunnen worden gemaakt door extractie met heet water of koud water of met behulp van een oplosmiddel zoals ethanol. Na dit proces men de extracten in tinctuur of in poedervorm kopen. De genezende stoffen worden uit de celstructuur gehaald, tijdens deze procedure zullen specifieke verbindingen verloren gaan, maar andere komen meer beschikbaar, zoals bèta-glucanen, in water oplosbare polysacchariden en minder oplosbare verbindingen zoals terpenoïden en fenolen. In sommige gebieden is de impact van extracten meestal sterker en sneller en kan daarom lager worden gedoseerd dan dat van de niet-geëxtraheerd paddenstoelen poeders. Over het algemeen krijg je de beste resultaten wanneer je het poeder en extract combineert.

Hoe gebruik je paddenstoelen poeders en extracten?

Het mooie van poeders is, is dat ze dag na dag kunnen worden gebruikt als een gezond supplement om je dagelijkse routine te stimuleren. Ze kunnen worden vermengd in allerlei soorten dranken en gerechten, maar kunnen ook de smaak van recepten versterken.
Neem Reishi bijvoorbeeld, deze krachtige adaptogene paddenstoel verdiept de smaak van cacao en kan een nuttig elixer zijn om na een lange dag voor een goede nachtrust te zorgen. Extracten kunnen min of meer op dezelfde manier worden gebruikt als poeders en zijn een geweldige aanvulling op de de paddestoelen poeders.
Doe alleen rustig aan met het Reishi-extract voordat je naar bed gaat, Reishi-poeder zou hier meer op zijn plek zijn.

Poeder of extracten, het zijn in ieder geval allebei prachtige producten voor de gezondheid, die zowel fysiek als mentaal hun werk doen.

No Comments

Post A Comment

Mushroom powders and extracts

When you first start studying the world of medicinal mushrooms, it can sometimes feel a bit overwhelming, because there is just so much information.

That’s why we would like to elaborate on this subject and give a little more explanation about the different forms of intake, but also why we started with selling powder instead of extract. Especially when it comes to the method in which the fungus has been ”prepared” whether it be powder, extract, or a tincture.

First of all, it is good to know if you are using the fruiting body or the mycelium part of the mushroom, and that both contain medicinal qualities. The fruiting body (the part we use for our powders) is the part we see when the mushroom enters the surface of the earth, hence the term fruiting body, just like an apple from an appletree. The mycelium are the roots of the fungus and the main organism behind a mushroom, which give the fruiting body all of its nutrients and therefore making it a valuable food or medicine for us humans.

Mushroom powder

When looking for a more holistic and natural everyday approach, mushrooms powder is definitely a product to consider.
The nutritional value of powder is higher than in extracts. The components and fibers stay relatively unchanged when they are air-dried; this is because the drying process takes place at controlled temperatures, lower than 40°C. Because of this process, powders contain more fiber, vitamins, and minerals than extracts do.
Consistency is key with this precious product.

Extract

Mushrooms extracts can be made by hot water or cold water extraction or by using a solvent such as ethanol. After this process, you can either buy the extracts in tinctures or powder form. The healing substances are deprived of the cellular structure, during this procedure, specific compounds will be lost, but others become more available, such as beta-glucans, water-soluble polysaccharides, and lesser soluble compounds like terpenoids and phenolics. In some areas, the impact of extracts is usually stronger and faster, and therefore can be dosed lower than that of non-extracted mushrooms powder. Generally, when you combine the powder and extract, you get the best results.

How to use Mushroom extracts and powders?

The great thing about powders is that they can be used day after day as a healthy supplement to boost your everyday routine. They can be mixed into all sorts of drinks and dishes and can deepen the flavor of recipes as well.
Take Reishi, for instance, this powerful adaptogen deepens the flavor of cacao and can be a helpful elixir to take for a good night’s rest after a long day. Extracts can more or less be used in the same way powders are and are a great addition to the dried mushroom powders. Just take it easy with the Reishi extract before you go to bed, Reishi powder would be more appropriate here

Powder or extracts, in any case, both are wonderful health products that do their job both physically and mentally.

No Comments

Post A Comment